Távmunkavégzés szabályai a 2021 júliusi rendelet alapján

Az elmúlt másfél év talán egyik legtöbbeket foglalkoztatott munkajogi kérdése lett a távmunkavégzés, közismertebb nevén a home office szabályozása. Júliustól új rendelet szabályozza a távmunkavégzés feltételeit. A veszélyhelyzet időszaka alatt a távmunkavégzés szabályait a 487/2020. Korm. rendelet tartalmazza, melyet a július 2-án megjelent 393/2021. (VII. 2.) Korm. rendelet módosította.

A távmunkavégzés – a munkáltatóval kötött megállapodás alapján – a munkavállaló által biztosított munkaeszközzel is történhet. A rendelet alapján ez esetben a munkáltatónak a kockázatértékelés elvégzése során meg kell győződnie a munkaeszköz egészséget nem veszélyeztető és biztonságos állapotáról. A munkaeszköz egészséget nem veszélyeztető és biztonságos állapotának fenntartásáról ebben az esetben a munkavállaló gondoskodik.

TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG:

  • A munkáltató a munkavállalót tájékoztatja a munkavédelmi törvényben meghatározott munkahelyi munkavédelmi tanácskozási és érdekképviseleti lehetőségekről és gyakorlatról, továbbá az ezzel összefüggő feladatot ellátó felelős személyekről, elérhetőségük adatairól.
  • A számítástechnikai eszközzel végzett távmunka esetén a munkáltató írásban tájékoztatja a munkavállalót a munkavégzéshez szükséges, egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények szabályairól.

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ESZKÖZZEL VÉGZETT TÁVMUNKA:

A kormányrendelet további kiegészítéseket tartalmaz számítástechnikai eszközzel végzett távmunka esetén. A munkáltató a munkavédelmi szabályok megtartását – eltérő megállapodás hiányában – számítástechnikai eszköz alkalmazásával távolról ellenőrizheti. A munkavégzés helyét a munkavállaló úgy választja meg, hogy figyelembe kell vennie a munkáltató tájékoztatását a biztonságos munkakörülmények szabályairól.

NEM SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ESZKÖZZEL VÉGZETT TÁVMUNKA:

Ebben az esetben a feleknek írásban kell megállapodniuk a távmunkavégzés helyéről, de ilyen munkavégzés csak a munkáltató által munkavédelmi szempontból előzetesen megfelelőnek minősített távmunkavégzési helyen folytatható. A távmunkavégzési helyen a munkakörülményeket a munkavállaló csak a munkáltató hozzájárulásával változtathatja meg.

TÁVMUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEINEK ELLENŐRZÉSE:

A biztonságos munkakörülmények fenntartását a munkáltató vagy megbízottja rendszeresen köteles ellenőrizni. Ezen túlmenően a munkáltató köteles meggyőződni arról, hogy a munkavállalók ismerik és megtartják az előírt szabályokat. A munkáltató vagy megbízottja a kockázatértékelés elvégzése, balesetvizsgálat lefolytatása, valamint a munkakörülmények ellenőrzése céljából léphet be és tartózkodhat a távmunkavégzési helyként szolgáló ingatlan területén.

A távmunkavégzési helyként szolgáló ingatlan területére a munkavédelmi képviselő a munkavállaló beleegyezésével léphet be és tartózkodhat.

A Munkavédelmi hatósági ellenőrzés a távmunkavégzés helyeként szolgáló ingatlant használó más személy számára aránytalan terhet nem jelenthet. A munkavédelmi hatóság a munkáltatót és a munkavállalót az ellenőrzés megkezdése előtt legalább 3 munkanappal tájékoztatja. A munkáltató az ilyen céllal a távmunkavégzés helyeként szolgáló ingatlan területére történő belépéshez szükséges hozzájárulást a munkavállalótól legkésőbb az ellenőrzés megkezdéséig beszerzi.

KÖLTSÉGTÉRÍTÉS TÁVMUNKAVÉGZÉS ESETÉN:

A veszélyhelyzet ideje alatt igazolás nélkül, költségként elszámolható minimálbér 10 százalékának megfelelő összeg a távmunkával érintett napokkal arányosan.  A rendelet pontosítja a minimálbér alkalmazhatóságát, miszerint 2021. év esetében a 2021. február 1-jétől érvényes, az ezt követő évek esetében az adóév első napján érvényes havi minimálbért kell alapul venni a költségtérítés számításánál.

A költségelszámolás feltétele, hogy:

  • a távmunkavégzésről munkaszerződésben megállapodjon a munkáltató és a munkavállaló
  • a költségtérítést a munkáltató és a munkavállaló előzetesen meghatározzák, és
  • a munkavállaló a távmunkavégzéssel összefüggésben a tárgyhónapban ne számoljon el az Szja tv-ben nevesített költséget (például internethasználatot, a munkavégzési hely bérleti díját, rezsijét)

Ha nem jogszabályban meghatározott költségtérítést (is) fizet a munkáltató, akkor az így kifizetett bevétel teljes összege a munkavállalónál bevételnek minősül. A minimálbér 10%-át, 2021-ben 16.740 forintot meghaladó költségtérítés így munkaviszonyból származó adóköteles költségtérítésként kezelendő.

ELTÉRÉSEK A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉTŐL

A rendelet eltérő rendelkezéseket tartalmaz a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 196. § helyett. A jogszabály pontosítás célja, hogy a távmunkavégzés a munkavállaló számára aránytalan sérelmet, terhet ne jelentsen, figyelembe véve az egyenlő bánásmód elvét.

Távmunkavégzésnek minősül a munkaidő egy részében vagy egészében a munkáltató telephelyétől elkülönült helyen történő munkavégzés.  A munkaszerződésben meg kell állapodni a távmunkavégzésben történő foglalkoztatásról.

Amennyiben eltérő megállapodást nem kötnek, a távmunkavégzés során:

  • a munkáltató utasítási joga a munkavállaló által ellátandó feladatok meghatározására terjed ki,
  • a munkáltató az ellenőrzési jogát távolról számítástechnikai eszköz alkalmazásával gyakorolja,
  • a munkavállaló a munkáltató telephelyén a tárgyévben legfeljebb a munkanapok egyharmada esetén végez munkát, és
  • a munkáltató biztosítja, hogy a munkavállaló a területére beléphessen és más munkavállalóval kapcsolatot tartson.

Ha a munkáltató az ellenőrzés jogát a távmunkavégzés helyén gyakorolja, akkor az ellenőrzés nem jelenthet a munkavállaló, valamint a távmunkavégzés helyeként szolgáló ingatlant használó más személy számára aránytalan terhet.

A munkáltató a távmunkát végző munkavállalónak minden olyan tájékoztatást köteles megadni, amelyet más munkavállalónak biztosít.

Az Mt. 197. §-a a veszélyhelyzet ideje alatt nem alkalmazható.

További bérszámfejtéssel, HR adminisztrációval és munkaüggyel kapcsolatos írásainkért kattintson ide!

Kapcsolat:

Tamás Kovács
MD Hungary,
Partner


Kapcsolódó tartalom