Majd önellenőrizzünk!

Sokszor hangzik el ez a mondat szakmán belül, de napjaink folyamatosan változó gazdasági helyzetében nem szabad figyelmen kívül hagynunk, ahogyan minden más az önellenőrzés is „drágul” számunkra és ügyfeleink számára.

Az Adózás Rendjéről szóló törvény előírásai szerint az önellenőrzési pótlék mértéke a jegybanki alapkamat mértékétől függ, ezáltal a jegybanki alapkamat emelkedése erősen kihat az önellenőrzési pótlék mértékére, összegére is.

Az alapkamat alakulás az elmúlt évben:

DátumJegybanki alapkamat mértéke
2022.01.262,90%
2022.02.233,40%
2022.03.234,40%
2022.04.275,40%
2022.06.015,90%
2022.06.297,75%
2022.07.139,75%
2022.07.2710,75%
2022.08.3111,75%
2022.09.2813,00%

Látható, hogy a jelentős mértékű növekedés erősen kihat az önellenőrzési pótlék összegére is, nem érdemes a vállalkozásoknak halogatni az önellenőrzések beadását, mert minden egyes nappal jelentősen nőnek az ezzel kapcsolatos jogkövetkezmények terhei.

Ismételt önellenőrzés esetén az önellenőrzési pótlék összege még magasabb.

De nézzük mi is pontosan az az önellenőrzés?

Ha az adózó észreveszi, hogy korábban beadott bevallásában tévesen állapította meg az adóalapot és ennek következtében az adót, vagy a költségvetési támogatást nem a jogszabályoknak megfelelően vette igénybe lehetősége van a korábban beadott bevallás önellenőrzéssel történtő helyesbítésére. A helyesbítés megtörténhet mind az adózó terhére, mind az adózó javára is.  Fontos megjegyezni, hogy önellenőrzéskor az eredeti bevallás esedékeségének időpontjában érvényes szabályokat kell figyelembe venni.

Önelllenőrzéskor:

+ az adózó helyesbíti és bevallja az adó, illetve a költségvetési támogatás helyes összegét

+ amennyiben az önellenőrzés következtében pótlólagos fizetési kötelezettség keletkezik, ezt a bevallás beadásával egyidejűleg rendezni szükséges

+ ha az önellenőrzés önellenőrzési pótlék fizetési kötelezettséget okoz bevallásában az adózó ezt is megállítja és bevallja

Meddig van lehetőségünk önellenőrizni?

Önellenőrzéssel az adóbevallás elévülési időn belül javítható.

Az elévülési idő:

+ az adó megállapítási jog annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 éve elteltével évül el, amelyben az adóról a bevallást eredeti esedékességkor meg kellett volna tenni

+ a költségvetési támogatás igényléséhez, vagy a túlfizetés visszaigényléséhez való jog annak naptári évnek utolsó napjától számított 5 év elteltével évül el, mely évben ez a jog megnyílt

+ ha az adózó javára tér el a helyesbített összeg az elévülési idő az önellenőrzés benyújtásakor újra megnyílik, tehát újabb 5 évig benyújtható önellenőrzés

+ abban az esetben, ha a bíróság az elévülési időn túl adókötelezettséget érintő jogerős döntést hoz, akkor az adózó a már elévült adómegállapítási időszakra is nyújthat be önellenőrzést

+ ha az adózó bevallását késedelmesen nyújtja be és az elévülési időből kevesebb, mint 6 hónap van hátra, az elévülési idő 6 hónappal meghosszabbodik.

Mikor nincs lehetőségünk önellenőrizni?

+ önellenőrzéssel a be nem nyújtott bevallás nem pótolható

+ nem nyújtható be önellenőrzés olyan időszakra és adónemre, amelyet az Adóhatóság vizsgálat alá vont

+ az Adóhivatal által utólag megállapított adót és költségvetési támogatást az adózónak nincs lehetősége önellenőrizni

+ nincs lehetőség önellenőrzésre, ha az adózó nem hibázott, de körülmények téves mérlegelése vagy egyéb ok miatt nem használt ki valamilyen törvény engedte lehetőséget

+ szintén nincs helye az önellenőrzésnek, ha az adózó a törvényben a megengedett választási lehetőséggel jogszerűen élt és ezt a választását szeretné utólag megváltoztatni

+ nem számít önellenőrzésnek, ha a bevallásban adót, adóalapot, költségvetési támogatás összegét nem érintő hiba javítását kérjük az adóhatóságról

Mik az önellenőrzés következményei?

Az adózó az önellenőrzés után olyan helyzetbe kerül, mintha eredetileg is helyes bevallást adott volna, be az Adóhivatal ellenőrzéskor az önellenőrzéssel helyesbített bevallást vizsgálja, ehhez viszonyítva teszi megállapításait, ismételt önellenőrzés esetén, a megismételt korrekció adatai lesznek a mérvadóak ellenőrzés esetén.

Az adózó a hibák miatti szankciók alól mentesül, ha azokat lehetősége szerint önellenőrzéssel javítja, ha az adózó megfizeti a terhére keletkező adó és költségvetési támogatás összegét, továbbá az ehhez kapcsolódó önellenőrzési pótlékot.

Mikor kell önellenőrzési pótlékot felszámítani és fizetni?

Önellenőrzési pótlékot abban az esetben kell felszámítani, ha az önellenőrzés az adózó terhére állapít meg különbözetet, ez esetben a pótlékot adónemenként, illetve költségvetési támogatásonként az eredetileg bevallott és a helyesbített összeg különbözete után kell felszámítani és megfizetni. Az önellenőrzési pótlékot az eredeti bevallás esedékességét követő első naptól az önellenőrzés benyújtásáig kell kiszámítani és az önellenőrzési bevallás benyújtásával egyidejűleg megfizetni.

Az önellenőrzési pótlék megállapítása, bevallása és befizetése önadózással történik, a pótlék összegének téves megállapítása is adhat okot önellenőrzésre.

Mikor nem kell önellenőrzési pótlékot felszámítani?

+ abban az esetben, ha az adózó javára mutatkozik eltérés önellenőrzési pótlékot nem kell felszámítani

+ ha az adózónak a munkáltató vagy kifizető késedelmes vagy hibás igazolása miatt szükséges önellenőrzést beadnia

+ aa a magánszemély hibás nyilatkozata miatt szükséges a munkáltató/kifizető oldalán önellenőrzést beadni

+ amennyiben az adózó a bevallás benyújtására előírt határidőt megelőzően helyesbíti bevallását önellenőrzéssel

Az önellenőrzési pótlék mértéke:

Az önellenőrzési pótlék napi mértéke a késedelem, illetve az esedékesség előtti igénybevétel időpontjában hatályos jegybanki alapkamat háromszázhatvanötöd részre. A pótlék napi mértékét háromtizedes pontossággal kell megállapítani, a pótlékot minden naptári napra szükséges megállapítani.

Ismételt önellenőrzés esetén fenti mérték másfélszeresét szükséges bevallani és megfizetni.

Abban az esetben, ha az adózó az adót eredeti esedékességkor, vagy a korábbi önellenőrzés alkalmával megfizette, a pótlék maximális mértéke ötezer forint, az afeletti részt nem kell bevallani, sem megfizetni.

Az önellenőrzési pótlékot ezer forintra kerekítve kell a bevallásban szerepeltetni, ez alól kivétel a természetesen személyek által benyújtott jövedelemadó bevallás, mely esetén a pótlékot kerekítés nélkül forintban kell bevallani és megfizetni.

Az önellenőrzési pótlék alapja nem csökkenthető:

+ más bevallási időszakban keletkező adótöbblettel, illetve

+ más adónemben lévő adótöbblettel sem.

Az önellenőrzési pótlékot az Adóhatóság kivételes esetben kérelemre méltányosságból mérsékelheti, ha megállapítja, hogy az adózó az adott helyzetben a tőle elvárható körültekintéssel járt el.

Speciális szabály az áfával kapcsolatban: ha több egymást követő időszak áfabevallását amiatt szükséges önellenőrizni, mert az előző vagy korábbi időszak téves bevallása miatt a göngyölített levonható és tovább vitt adó összegét az adózó helyesbíti, az önellenőrzési pótlék alapja az első téves bevallásban feltárt különbözet.

Kapcsolat:

Tamás Kovács
MD Hungary,
Partner


Kapcsolódó tartalom