Az Egyesült Királyság 2020. február 1-jével kilépett az Európai Unióból. Ezt a kilépést a felek által elfogadott megállapodás alapján 2020. december 31-ig egy átmeneti időszak követte, mely időszakban továbbra is az uniós jogot kellett alkalmazni az Egyesült Királyságban és az ország a vámunió része maradt. Most bemutatjuk, hogy az átmeneti időszak után, 2021. január 1-től milyen változások következtek be a Nagy – Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága, valamint az Európai Uniós országok közti gazdasági szabályozásokban.

EU zászló a Downing Streeten

A Brexit és a Közösségi adószámok – változások 2021. január 1. után

Az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépésével 2021. január 1-től a GB-előtagú közösségi adószámok érvényességüket vesztik, az észak-ír adózók új közösségi adószámot kapnak, melyek a korábbi GB-előtag helyett XI betűkkel kezdődnek.

Általános Forgalmi Adót (ÁFA) érintő változások a Brexit kapcsán

Termékértékesítés, termékbeszerzés esetén 2020. december 31-ét követően az Egyesült Királyságba irányuló termékértékesítésekre a termékexport, míg az Egyesült Királyságból történő termékbeszerzésekre a termékimport szabályait kell alkalmazni áfa szempontból.

Vevői készlet esetén amennyiben az Egyesült Királyságból feladott, elfuvarozott terméket belföldön a vevői készletbe még 2021. január 1-jét megelőzően betárolták, a vevőnek 2020. december 31. után is Közösségen belüli beszerzésként kell kezelnie a készletből való lehívást, eszerint kell az adót bevallania és befizetnie. Ha azonban a belföldön található vevői készletbe 2020. december 31-ig betárolt készletet a brit adóalany ez időpont után viszi vissza Nagy-Britanniába, arra már a termékexport rendelkezéseit szükséges alkalmazni.

Amennyiben a vevői készlet az Egyesült Királyságban található, és a terméket belföldről 2021. január 1-jét megelőzően adták fel, vagy fuvarozták el és tárolták be a készletbe, úgy a termék tényleges értékesítésekor elviekben a Közösségen belüli termékértékesítésre vonatkozó szabályok szerint kell eljárni. Ha azonban az Egyesült Királyságban fenntartott vevői készletbe belföldről 2021. január 1-jét megelőzően kivitt terméket ezen időpontot követően hozzák vissza belföldre (az Európai Unió területére), azt már, mint termékimportot kell kezelni. A termékimport azonban adómentességet élvezhet reimport jogcímén.

A Kilépési Megállapodáshoz fűzött jegyzőkönyv értelmében Észak-Írország az áfa alkalmazása szempontjából speciális státuszt élvez az átmeneti időszakot követően is. Ez az időszak az átmeneti időszak végétől számított 4 évig tart (2024. december 31-ig). A speciális státusz azt jelenti, hogy Észak-Írországban és Észak-Írországra 2020. december 31-ét követően is a közösségi jogszabályokat kell alkalmazni a termékértékesítésekre, így Észak-Írország termékértékesítések tekintetében EU tagállamként kezelendő.

Szolgáltatások tekintetében azonban ilyen megkülönböztetés nincs, e tekintetben 2021. január 1-jét követően harmadik országként kell kezelni az Egyesült Királyság egészét. Adóalany részére teljesített szolgáltatás esetében a teljesítési hely megállapítását nem befolyásolja az a tény, hogy a szolgáltatást nyújtó vagy a szolgáltatást igénybevevő nem telepedett le az EU területén. Azonban különbség van ezen ügyletek adminisztrációját illetően. Az EU-ban letelepedett adóalany részére nyújtott, az igénybevevő letelepedése szerinti tagállamban adózó (főszabály szerinti teljesítési helyű) szolgáltatások esetében kötelező az összesítő nyilatkozat benyújtása, továbbá az adóalanyiság igazolása érvényes közösségi adószámmal történhet. Harmadik országban letelepedett igénybevevő adóalany esetében ilyen kötelezettség nincsen, az adóalanyiság igazolására is más szabályok vonatkoznak.

Áfa visszatérítés nem letelepedett adóalanyok részére Brexit után

Az Egyesült Királyság és Magyarország közötti, az adó-visszatérítésre vonatkozó viszonossági megállapodás hiányában a 2020-at követő teljesítésű ügyletekre vonatkozóan nincs lehetőség az adóalanyok számára a másik államában felszámított adó visszaigénylésére. Ez alól kivételt jelent Észak-Írország. Az Észak-Írországban letelepedett adóalanyok az EU-ban letelepedett adóalanyokra vonatkozó szabályok szerint kérhetik az EU valamely tagállamában, a termékbeszerzés során rájuk áthárított áfa visszatéríttetését, hasonlóan az EU-s szabályok szerint kérhetik a belföldi adóalanyok az Észak-Írországban, a termékbeszerzéseik során rájuk áthárított áfa visszatéríttetését.

Vámeljárást érintő változások a Brexitet követően

Vámügyek tekintetében Nagy-Britanniát 2021. január 1-től úgy kezelik, mint bármely más nem uniós országot, viszont Észak-Írországra az elfogadott megállapodás szerint továbbra is az Unió vámszabályai vonatkoznak.

Az Európai Unió és Nagy-Britannia közti kereskedelem során vámeljárást kell alkalmazni, miszerint:

  • vám-árunyilatkozatot szükséges benyújtani bármely árunak Nagy-Britanniába történű bevitele vagy onnan való kivitele, vagy az áruk Nagy-Britannián keresztül történő szállítása esetén
  • az áruk bizonyos speciális körének (például hulladékok, egyes veszélyes vegyi anyagook, géntechnológiával módosított szervezetek) behozatalához vagy kiviteléhez különleges engedélyre van szükség
  • A Nagy- Brittaniával bonyolított ügyletek esetén más szabályok és – eljárások lesznek alkalmazandók, mint az Unión vagy Észak-Írországon belüli tranzakciók esetében

Az Európai Unió és a Nagy-Britannia közti kedvezményes áruforgalomról szóló Megállapodás a következőket tartalmazza:

2021. január 1-től megszűnik az áruk szabad mozgása Nagy-Britannia és az Unió közt, de a Megállapodás ezen időpont után a preferenciális származású áruknál egységesen biztosítja a 0% mértékű vámokat, az az egyfajta vámmentességet ad.

Ennek feltétele, hogy:

  • a felek között mozgó áruk preferenciális származása igazolt legyen, és
  • a kedvezményes elbánást a behozatalnál erre hivatkozva kérelmezzék a vám-árunyilatkozaton

A kedvezményes elbánás kérelmezhető behozatalkor a vám-árunyilatkozaton vagy a behozatalt követően is, a behozatal időpontjától számított 3 éven belül vám visszafizetésére vagy elengedésére irányuló kérelem benyújtásával.

Az áruk preferenciális származását az uniós exportőrök származásmegjelölő nyilatkozattal igazolhatják. Ha a szállítmány értéke nem haladja meg a 6 000 EUR értéket, akkor a származásmegjelölő nyilatkozatot bármely exportőr kiállíthatja. Amennyiben az áru értéke meghaladja a határértéket, akkor az uniós exportőrnek regisztráltexport-azonosító számmal kell rendelkeznie, melyet fel kell tüntetni a nyilatkozaton. A nyilatkozat mintáját a Megállapodás melléklete tartalmazza, a nyilatkozatot nem szükséges aláírni.

 

Reméljük hasznosnak találta összefoglalónkat. Amennyiben további információra van szüksége kérem forduljon bizalommal munkatársainkhoz.

Addig is ajánljuk figyelmébe további adózási kérdésekkel foglalkozó írásainkat.