Írásunkban a 2020-as nyári és őszi adócsomagok alapján gyűjtöttük össze a főbb adóváltozásokat dióhéjban. Tekintse át az alábbiakban az új szabályokat!

2021

Személyi jövedelemadó (SZJA)

2021-től egyszerűsödik az adókedvezmények rendszere. Az elfogadott törvényjavaslat átalakítja a személyi kedvezményre vonatkozó szabályokat a jogosultságot megalapozó feltételek változatlanul hagyása mellett. 2021-től a személyi kedvezmény az összevont adóalapot csökkentő tételként lesz érvényesíthető, mértéke továbbra is a minimálbérhez igazodik, jogosultsági hónaponként a minimálbér egyharmada lesz száz forintra kerekítve. A rendelkezés rögzíti, hogy a személyi kedvezmény a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét követő, de az első házasok kedvezményét és a családi kedvezményt megelőző sorrendben érvényesíthető.

Megszűnik a költségvetési szervek és az egyéb munkáltatók által biztosított béren kívüli juttatás adókötelezettségével összefüggésben meghatározott ún. rekreációs keretösszegek közötti különbség. 2021. január 1-jétől minden munkáltató esetében egységesen a 450 ezer forint lesz a keret és az e feletti összegben adott juttatás egyes meghatározott juttatásnak minősül majd.

Átmeneti rendelkezés alapján (2020. évi LVIII. tv) 2021. január 1. és 2021. június 30. között az Szja. törvénytől eltérően az alábbi értékhatárok maradnak a Széchenyi Pihenő Kártya tekintetében:

  • szálláshely alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 400 ezer forint,
  • vendéglátás alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 265 ezer forint,
  • szabadidő alszámlájára utal utalt támogatás legfeljebb évi 135 ezer forint

összeg határig minősül béren kívüli juttatásnak. Éves rekreációs keretösszeg június 30-ig 800 ezer forint az egyéb munkáltatók esetében, míg költségvetési szerveknél 400 ezer forint.

A SZÉP kártya juttatásokkal kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy a más munkáltató által adott juttatásokat 2021. július 1-től ismét figyelembe kell venni az éves keretek meghatározásánál.

Bővül az adómentes juttatások köre is a Kormány által elfogadott Otthonteremtési Akcióterv keretében-  2021. január 1-jétől – bevezetésre kerülő – a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatására vonatkozóan, illetve a kialakult járványhelyzetre tekintettel adómentes bevételként nevesíti azt az esetet is, amikor a kifizető bármilyen formában járványügyi szűrővizsgálatot biztosít a magánszemély számára. Ezt a rendelkezést a járvány első hullámának időszakában végezett szűrővizsgálatokra is alkalmazni lehet.

2021-től a saját tulajdonúnak minősülő személygépkocsi tulajdonjoga zárt végű lízing vagy részletre vétel esetében az érvényes lízingszerződéssel, kölcsönszerződéssel is igazolható.

Társasági adó (TAO) 2021

Az ellenőrzött külföldi társasági minőséggel összefüggő osztalékra, tőkekivonásra vonatkozó társasági-adóalap módosító tétel került kiegészítésre annak érdekében, hogy a valódi jogügyletekhez kapcsolódó rész mentesülhessen az adózás alól. Nem mentesülhet azonban az ellenőrzött külföldi társaság minősítés alól az a külföldi személy, amely a Tao. törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendelet szerinti adózási szempontból nem együttműködő államban rendelkezik illetőséggel és az a külföldi telephely, amely a Tao. törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendelet szerinti adózási szempontból nem együttműködő államban fekszik.

Általános jelleggel szigorodtak a telephely keletkezésének szabályai. Telephelynek minősül a külföldi személynél munkavállalóként foglalkoztatott vagy ugyanezen tevékenységet más jogviszonyban ellátó természetes személyen keresztül történő szolgáltatásnyújtás, feltéve, hogy a szolgáltatás nyújtása egybefüggően vagy megszakításokkal bármely tizenkét hónapos időszakban meghaladja a 183 napot.

Személygépkocsi és elektromos személygépkocsi vásárlása esetén az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás, felújítás adókedvezményét a jövőben nem lehet igénybe venni.

Hatályon kívül helyezésre kerülne az a rendelkezés, amely a társasági adóalap csökkentését írja elő a megállapított, ki nem fizetett osztalék elengedése esetén. Az osztalékot megállapító társaság tagjára vonatkozó adóalap növelés alóli mentesülés pedig megszűnik.

Változnak a kapcsolt vállalkozással szemben behajthatatlan követelés társasági adóban való érvényesítésének szabályai. Megszűnik a kapcsolt vállalkozással szembeni behajthatatlan követelésre vonatkozó külön nyomtatványon történő adatszolgáltatási kötelezettség. Helyette az adózás előtti eredmény csökkentésének az a feltétele, hogy az adózó az érintett kapcsolt vállalkozásáról, továbbá az ügyletet megalapozó, valós gazdasági okokról külön nyilvántartást vezessen.

A tőkekivonásra vonatkozó rendelkezésekben pontosításra kerül, hogy a tőkekivonási adó részletekben történő megfizetése nemcsak az üzletvezetési hely áthelyezése, hanem az eszközök vagy a belföldi telephely által folytatott üzleti tevékenység áthelyezése esetén is alkalmazható.

A törvénycsomag elfogadása esetén nagyobb társasági adóalap csökkentést lehet érvényesíteni 2021-ben, mivel megszűnik a cégek fejlesztési tartalékára vonatkozó 10 milliárd forintos felső határ.

Kisadózók tételes adója (KATA)

2021. január 1-jétől az új rendelkezések szerint a magánszemély csak egyetlen jogviszonnyal összefüggésben jelenthető be kisadózóként. Amennyiben ez a feltétel 2021. január 1-jén nem teljesül, akkor az adóhatóság az elsőként bejelentett jogviszony kivételével a többi jogviszony tekintetében törli a magánszemélyt a bejelentett kisadózók köréből.

Az új szabályok szerint 40 százalékos adókötelezettség keletkezik, ha belföldi kifizető olyan kisadózó vállalkozásnak juttat bevételt, amellyel kapcsolt vállalkozási viszonyban áll, illetve abban az esetben is, ha a kifizető a tárgyévben ugyanazon kisadózó vállalkozásnak az év elejétől összesítve 3 millió forintot meghaladó összegű bevételt juttat. Ezekben az esetekben az adó a kifizetőt terheli.

40 százalékos adó terheli azt a bevételt is, amelyet a kisadózó külföldi illetőségű jogi személytől, egyéb szervezettől szerez, amellyel kapcsolt vállalkozási viszonyban áll.  Ezt a szabályt kell alkalmazni, ha a kisadózó vállalkozás a tárgyévben ugyanazon külföldi kifizetőtől az év elejétől összesítve 3 millió forintot meghaladó összegű bevételt szerez. Ebben az esetben az adó a kisadózó vállalkozást terheli. Az adó alapja a bevétel 71,42 százaléka.

A 40 százalékos adókötelezettség alá eső bevételeket a 12 millió forintos értékhatár számításánál nem kell figyelembe venni.

Kisvállalati adó (KIVA)

Csökken a kisvállalati adó mértéke 2021. január 1-jétől 12 százalékról 11 százalékra.

A KIVA bevétel korlátja és mérlegfőösszegre vonatkozó értékhatára 3 milliárd forintra emelkedik, és ezzel összhangban a kisvállalati adóalanyiság megszűnésének bevételi határa is emelkedik, a jövőben 6 milliárd forint átlépése után veszti el a vállalkozás a KIVA szerinti adózását.

Az elfogadott javaslat módosítja a kisvállalati adóról társasági adóra történő áttérés szabályait. A jelenlegi szabályozás szerint a társasági adó alá való visszatérést megelőző utolsó kisvállalati adó hatálya alatti adóévben keletkezett eredmény nem képezi részét annak a különbözetnek, amely alapján a társasági adóalanyiság időszakában a korábbi KIVA-alanyt adófizetési kötelezettség terhelheti, így ezt a nyereséget összességében a módosítási javaslat nélkül nem terhelné adókötelezettség. A törvényváltozás ezen nyereség adózásáról gondoskodik, továbbá arról, hogy a szükséges adatok az adózók rendelkezésére álljanak, amely érdekében nyilvántartási kötelezettség került bevezetésre.

A jövőben nem szűnik meg a kisvállalati adóalanyiság, ha:

  • az adóalany állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott,
  • végrehajtható,
  • nettó módon számított,
  • a naptári év utolsó napján az 1 millió forintot meghaladó adótartozását az adóalany az adóalanyiság megszűnéséről rendelkező határozat véglegessé válásáig megfizeti.

Általános forgalmi adó (ÁFA) 2021

A jövőben a csoportos adóalanyiság létrehozására irányuló kérelemben megjelölhető, hogy mely időponttal kérik a csoportos adóalanyiság létrehozását.

A törvényváltozások az Európai Unió ún. e-kereskedelemre vonatkozó áfa csomagját ültetik át a magyar jogszabályba.  A módosítások felölelik a Közösségen belüli távértékesítés szabályainak változását, a kisértékű import küldemények áfa mentességének eltörlését.

A jövőben az adóhatóság készíti el a hozzá beérkező számlaadatok birtokában a vállalkozások számára az áfa bevallás tervezetét, tovább csökkentve ezáltal a vállalkozások adminisztratív terheit. Az elkészített áfa bevallás csak az érintett adózók aktív közreműködésével minősülhet bevallásnak, hiszen az adózóknak a levonható adóról számlánként szükséges dönteniük. A bevallástervezetet az adóhatóság az adóalanyra vonatkozó adómegállapítási időszak végétől számított 12. naptól teszi elérhetővé az adóalany részére.

2021. január 1-től lehetővé válik az adóalap utólagos csökkentése azon behajthatatlan követelések vonatkozásában is, amelyek esetében a vevő (adós) nem minősül áfaalanynak.

A jövőben a jogszabály megteremti annak lehetőségét, hogy amennyiben az adóalany adószámának törlését követően az adóalany kérelmére az adószámot az állami adó- és vámhatóság ismételten megállapítja, akkor az adóalany – a levonási jog feltételeinek sérelme nélkül – élhet az adószám törlését megelőzően keletkezett, előzetesen felszámított adó tekintetében a levonási jogával. Ezt az adózó önellenőrzés útján érvényesítheti az elévülési szabályok figyelembevételével.

A munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó általános fordított adózás kivezetése után a fordított adózás az építőipari munkaerő-kölcsönzés esetén továbbra is alkalmazandó lesz valamennyi (nem kizárólag az építőipari engedélyköteles) építési-szerelési munka esetén.

Helyi adók 2021

Egyszerűsödik a helyi iparűzési adó benyújtása több telephely esetén. 2021-től az adózók a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási és az adóelőlegről szóló bevallási kötelezettségét kizárólag az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az állami adóhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon teljesíthetik.

Helyi iparűzési adó alapjának megállapítása során bevezetésre kerül, a kapcsolt felek közti ügyleteknél a szokásos piaci ár alkalmazásának kötelezettsége, ha az ügylet hatással van a nettó árbevételre, a nettó árbevétel-csökkentő költségre, ráfordításra.

Megszűnik az ideiglenes helyi iparűzési adókötelezettség teljesítése, amely az eseti jellegű bejelentkezés, bevallás-benyújtás, adófizetés szigorú kötelezettségét, illetve 180 nap települési munkavégzés után a települési telephely keletkezését és annak bejelentését vonta maga után.

Az egyértelmű jogalkalmazás érdekében a helyi iparűzési adó kiegészül a jelentős vagy nem jelentős összegű hiba miatt a hibával érintett adóév adóalapjának elszámolásnak szabályával.

A jelenlegi hatályos szabályok szerint a gépjárműadóban az adóhatósági feladatokat az önkormányzati adóhatóság látja el. 2021-től teljes egészében a központi költségvetést illeti meg és az adóhatóság végzi az adóztatási feladatokat is.

Illeték 2021

Az illetéktörvény módosítása az ügyfelek pénzügyi, valamint a hatóságok adminisztratív terheinek csökkentése érdekében – bizonyos kivételekkel – az elsőfokú közigazgatási hatósági eljárásokhoz kapcsolódó illetékkötelezettség megszüntetését eredményezi.  Közigazgatási eljárási illetéket tehát csak a jogorvoslati eljárás indítása miatt, továbbá egyes okmányilletékek, illetve az adó- és értékbizonyítvány kiadása után kell fizetni.

Adózás rendje 2021

A jövőben könnyebb lesz az adótartozások rendezése. A magánszemélyek esetében egymillió forintos tartozásig, az adózási előéletük alapján megbízhatónak minősített cégek pedig 3 millió forintig kérhetnek tartozásaikra – egy egyszerű kérelemmel – 12 havi pótlékmentes részletfizetést.

A vállalkozási tevékenységet nem folytató, általános forgalmi adó fizetésére nem kötelezett természetes személyek az általuk 6 hónapra, 200 ezer forintos összegre igénybe vehető automatikus részletfizetést 12 hónapra, 500 ezer forintos összegre kérhetik a személyi jövedelemadó bevallásukban.

A hatályos szabályozás szerint nem engedélyezhető fizetési könnyítés az Áfa törvény szerinti csoportos adóalany számára a csoportos adóalanyiság időszakában, ez a rendelkezés egészül ki 2021-től a Tao. törvény szerinti csoportos társasági adóalanyokkal.

Fellebbezés esetén a fellebbezésben és a fellebbezés alapján indult eljárásban nem lehet olyan új tényt állítani, illetve olyan új bizonyítékra hivatkozni, amelyről a fellebbezésre jogosultnak az elsőfokú döntés meghozatala, ellenőrzés esetén az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő letelte előtt tudomása volt, azonban a bizonyítékot az adóhatóság felhívása ellenére nem terjesztette elő, a tényre nem hivatkozott. A jogszabályváltozások kiterjesztik a felügyeleti intézkedés iránti eljárásra a fellebbezés során jelenleg már alkalmazott korlátozást.

A határozat véglegessé válásától, ha pedig az ellenőrzés hatósági eljárás megindítása nélkül befejeződött, a befejezéstől számított egy éven túl nem hozható olyan új határozat, amely az adókötelezettséget, az adó alapját, az adó összegét, a költségvetési támogatás alapját és összegét az adózó terhére változtatja meg. Az egy év kerül kiterjesztésre 18 hónapra akkor is, ha a felettes szerv rendeli el a felülellenőrzési eljárást.

Turizmusfejlesztési hozzájárulás (TFH) 2021

A javaslat az adózási terhek csökkentése érdekében a hozzájárulás-köteles szolgáltatás közvetített szolgáltatásként való nyújtásakor fennálló hozzájárulási kötelezettséget törli el.

Egészségügyi szolgáltatási járulék

Az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege 7.710 forintról 8.000 forintra, napi összege 257 forintról 270 forintra emelkedik.

 

Reméljük hasznosnak találta összefoglalónkat. Amennyiben további információra van szüksége kérem forduljon bizalommal munkatársainkhoz.

Addig is ajánljuk figyelmébe további adózási kérdésekkel foglalkozó írásainkat.