A korona vírus okozta gazdásági károk enyhítésére tett gazdasági intézkedések iii.

Újabb gazdaságvédelmi intézkedések kerültek kihirdetésre, mellyel továbbra is a korona vírus által nehéz helyzetbe került cégeket kívánja az állam támogatni. A már meglévő munkahelyek megőrzése érdekében több új támogatás kerül bevezetésre, mely lehetőséget ad a társaságoknak, hogy ne kelljen átmenetileg sem megválni a munkavállalóiktól.

1. Munkáltatói és munkavállalói terhek csökkentése újabb ágazatokban

Újabb szektorokra terjesztette ki a kormány a közteher fizetésre vonatkozómentességet. Az érintett új szektorok:

 • növényi szaporítóanyag termesztése (TEÁOR és TESZOR 01.30),
 • egyéb, nem évelő növény termesztése (TEÁOR és TESZOR 01.19),
 • egyéb évelő növény termesztése (TEÁOR és TESZOR 01.29),
 • dísznövény nagykereskedelme (TEÁOR és TESZOR 46.22), s) dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme (TEÁOR és TESZOR 47.76),
 • vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás (TEÁOR és TESZOR 01.70),
 • desztillált szeszes ital gyártása (TEÁOR és TESZOR 11.01),
 • szőlőbor termelése (TEÁOR és TESZOR 11.02),
 • sörgyártás (TEÁOR és TESZOR 11.05) és
 • szőlőtermesztés (TEÁOR és TESZOR 01.21).

Mindez azt jelenti, hogy a korábbi szabályoknak megfelelően, ezen szektorok esetén sem terheli a kifizetőt szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség a munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személy foglalkoztatása tekintetében. A munkavállalói terheket illetően pedig a járulékalapot képző jövedelem után kizárólag a 4 százalékos mértékű természetbeni egészségbiztosítási járulékot, de legfeljebb 7.710 forintot kell megfizetni.

A fenti szabályokat a 2020. március, április, május és június hónapra vonatkozó adó- és járulékfizetési kötelezettség esetében kell alkalmazni.

2. Csökkentett munkaidős foglalkoztatás állami támogatás részletszabályai

Állami támogatás vehető igénybe, ha a vészhelyzettel szoros és közvetlen összefüggésben kialakuló gazdasági helyzet következtében egy társaságnál a munkaidő csökkentésére kerül sor. Támogatás kizárólag a Munka Törvénykönyve alapján létrejött foglalkoztatási jogviszony esetében igényelhető.  Nem igényelhető támogatás munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás, illetve munkaerőkölcsönzés esetén.

Milyen feltételeket kell teljesíteni a támogatás igényléshez?

A támogatást a feleknek (munkavállalónak és munkadónak) együttesen kell kérelmezni az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnál.

Az igényléshez szükséges nyomtatványok itt érhetőek el.

Munkavállalói oldalon az alábbi feltételeknek kell megfelelni:

 • ugyanazon munkaviszonya kapcsán a munkavállaló nem részesülhet részmunkaidőben történő foglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb támogatásban,
 • a munkaadóval legalább a veszélyhelyzet kihirdetésének napjától munkaviszonyban kell állnia, és nem állhat felmondás alatt.
 • a munkavállalónak nincs az állami foglalkoztatási szerv által végleges határozattal visszakövetelt, támogatással összefüggő fizetési kötelezettsége,

Munkaadói oldalon is vannak feltételei a támogatás igénybevételének, melyek a következők:

 • a munkaadó a vele munkaviszonyban álló, vele együttes kérelmet benyújtó munkavállalót csökkentett munkaidőben foglalkoztatja a munkavállalói létszám csökkentésének megelőzése érdekében. Csökkentett munkaidőnek a veszélyhelyzet kihirdetését követően módosításra kerülő munkaszerződés szerint háromhavi átlagban legalább a módosítás előtti munkaszerződés szerinti munkaidő felét elérő, de a hetven százalékát meg nem haladó részmunkaidő értendő, amely legalább napi négy óra munkaidőnek megfelelő tartalmú.
 • a támogatás iránti kérelmében bemutatja a csökkentett munkaidőben történő foglalkoztatást megalapozó gazdasági körülményeit, ezeknek a veszélyhelyzettel való közvetlen és szoros összefüggését, a gazdasági nehézségek áthidalására vonatkozó eddig megtett és várható intézkedését, ezzel összefüggésben kötelezettséget vállal arra is, hogy a munkavégzés átütemezésére nyitva álló munkaidő-beosztási lehetőségeket a kérelem benyújtásáig kimerítette,
 • legalább hat hónapja működik, és a vele együttes kérelmet benyújtó munkavállaló vonatkozásában a kérelem benyújtásakor nem részesül munkahelyteremtő, vagy munkahelymegőrzés támogatásban, vagy kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók foglalkoztatásának támogatásában, illetve a munkaidőkeret lejárt vagy lezárásra került,
 • a munkáltató kötelezettsége továbbá, hogy bemutassa, hogy a munkavállalók megtartása a folyamatos gazdasági tevékenységével összefüggő nemzetgazdasági érdek
 • megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek, és ez igazolásra kerül,
 • nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és
 • december 31-én nem minősült nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak az európai uniós versenyjog értelmében

kettő villanykörte lefektetve egy asztalra, melyről visszatükröződnekMilyen kötelezettségvállalások merülnek fel a munkaadónak és munkavállalónak a támogatás igénybevételével?

A feleknek vállalniuk kell, hogy csökkentett munkaidőben, csökkentett munkaidőn túli egyéni fejlesztési időben állapodnak meg legalább a támogatás időtartamára. Az egyéni fejlesztési idő a munkavállaló munkaköréhez, vagy a munkaadó tevékenységéhez kapcsolódó fejlesztés, amelynek érdekében a munkavállaló mentesül a csökkentett munkaidő miatt kieső munkaidő harminc százalékának megfelelő mértékben a munkavégzési kötelezettség teljesítése alól.

Ezen közös kötelezettségvállaláson kívül a munkavállalót és a munkáltatót az alábbi egyéni kötelezettségvállalások is terhelik:

A munkavállalói oldalon vállalni kell, a

 • a támogatás igénybevételekor jövedelemkieséssel járó csökkentett munkaidőben történő munkavégzést,
 • a kérelem szerinti munkaviszonya melletti újabb munkaviszony létrehozása a támogatás időtartamát követően nem lesz akadálya a csökkentett munkaidőt megelőző munkaidőhöz való visszatérésnek, valamint, hogy az egyéni fejlesztési időben a munkaadó rendelkezésére áll;

A munkaadói oldalon pedig az alábbi kötelezettségvállalás merül még fel az igényelt támogatáshoz:

 • a kérelem benyújtásának napja szerinti statisztikai létszámát a támogatás időtartama alatt, valamint az azt követő további egy hónapig fenntartja,
 • a támogatás ideje alatt nem rendel el rendkívüli munkaidőben történő munkavégzést,
 • a támogatással együtt a munkabér összege a támogatás időtartama alatt eléri a munkavállaló távolléti díját, és az egyéni fejlesztési időre munkabért fizet,
 • az együttműködési és tájékoztatási kötelezettségével összhangban a támogatás feltételeit vagy a csökkentett munkaidő időtartamát érintő változást két munkanapon belül bejelenti a kormányhivatalnak.

A támogatás időtartama és mértéke

A támogatás a kérelem benyújtását követő időszakra, hónapokra megállapítva, de legfeljebb három hónapra vehető igénybe. A köztehermentes támogatást a Kormányhivatal közvetlenül a munkavállaló részére havonta folyósítja utólag.

A támogatás mértéke a veszélyhelyzet kihirdetésnek napja szerinti esedékességgel megállapított havi távolléti díj általános szabályok szerint meghatározott, személyijövedelemadó-előleggel, járulékokkal csökkentett összegének a harminc, negyven vagy ötven százalékban kieső munkaidőre járó arányos részének hetven százaléka. A támogatás meghatározásakor a maximálisan figyelembe vehető távolléti díj adókkal és járulékokkal csökkentett összege azonban nem haladhatja meg a kérelem benyújtásakor hatályos, adókkal és járulékokkal csökkentett kötelező legkisebb munkabér kétszeresét.

A támogatás igénylésének és elbírálásának menete

A támogatás iránti kérelmet a munkaadó a veszélyhelyzet időtartama alatt vagy a veszélyhelyzet megszűnését követő egy hónapon belül a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján közzétett erre rendszeresített formanyomtatványon, elektronikus úton kell, hogy benyújtsa. Ehhez szükséges csatolni a munkavállaló és a munkaadó által a csökkentett munkaidőre és az egyéni fejlesztési időre vonatkozó megállapodását is.

A kormányhivatal a kérelem tekintetében nyolc munkanapon belül megvizsgálja a feltételek fennállását és határozatban dönt a támogatás nyújtásáról vagy a kérelem elutasításáról. Ha a kérelem elutasításra került, a munkaadó és ugyanazon munkavállaló legfeljebb egy alkalommal nyújthat be ismét kérelmet. A kérelemmel szemben jogorvoslatnak nincs helye, ezért kiemelt figyelmet kell fordítani a kérelem kitöltésére.

Támogatás megszűnése, visszafizetés

Megszűnik a támogatás, ha a munkavállaló munkaviszonya megszűnik vagy a támogatással összefüggően valamely kötelezettségének nem tesz eleget akár a munkavállaló, akár a munkaadó. Megszűnik a támogatás akkor is, ha a munkaadó támogatásban részesülő munkavállaló tekintetében munkahelyteremtő vagy munkahelymegőrzés támogatásban részesül, vagy kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók foglalkoztatásának támogatásában részesül vagy ha a csökkentett munkaidő a támogatási időtartam alatt módosításra kerül.

Amennyiben valamilyen kötelezettségszegés miatt a támogatás megszűnik, akkor annak összegével megegyező összeget a Nemzeti Foglalkoztatási Alap felé be kell fizetni. A létszámtartási követelmény nem teljesítése miatti befizetési kötelezettség alól a munkaadó akkor mentesül, ha igazolja, hogy a munkaviszony a munkaadó jogutód nélküli megszűnése, vagy a munkavállaló felmondása következtében szűnt meg.

További kérdések esetén állunk rendelkezésére a hello@bpion.com email címen. 

Olvassa el korábbi cikkeinket a témában!

Kapcsolat:

Tamás Kovács
MD Hungary,
Partner


Kapcsolódó tartalom